Sitemap

 

1.CHSS Home

 

2.About the College

   2-1 . History

   2-2 . Focuses of Development

   2-3 . Future

 

3.Departments

   3-1 . Department of Western Languages & Literature

   3-2 . Department of Kinesiology Leisure & Health Studies

   3-3 . Department of Creative Design and Architecture

   3-4 . Department of East Asia Studies

   3-5 . Department of Athletic Performance

   3-6 . Research Center of Vietnam

   3-7 . Research Center of Humanities and Technology

 

4.Dean

 

5.Faculty

   5-1 . the Department of Western Languages & Literature

           5-1-1 Yi-hsiu Lai    

           5-1-2 Shu-chuan Yan

           5-1-3 Ya-huei Lin

           5-1-4 Li-ching Chen

           5-1-5 Yueh-ting Cheng

           5-1-6 Yu-wen Fu

           5-1-7 Oliver Streiter

           5-1-8 Hsin-yun Ou

           5-1-9 Sung-lan Wang

           5-1-10 James Steed

 

   5-2 . the Department of Kinesiology Leisure & Health Studies

           5-2-1 Hsun-jung Chen

           5-2-2 Hsiu-hua Pai

           5-2-3 Kuang-tao Wang

           5-2-4 Ming-chu Pan

           5-2-5 Shao-tung Liu

           5-2-6 Fu-an Lee

           5-2-7 Chiu-chen Chang

           5-2-8 Pei-fung Wu

           5-2-9 Shu-tzu Chuang

           5-2-10 Chi-jen Chen

 

   5-3 . the Department of Creative Design and Architecture

           5-3-1 An-ping Liu

           5-3-2 Te-hui Chang

           5-3-3 Tse-fong Tseng

           5-3-4 Chi-jen Chen

           5-3-5 Shuo-yen Hung

           5-3-6 Jiin-shu Kang

           5-3-7 Chun-yi Wong

           5-3-8 Shu-tzu Ho

           5-3-9 Nan-li Yu

           5-3-10 Ting-hong Lai

           5-3-11 Chu-chen Liao

           5-3-12 Ming-wang Shen

 

   5-4 . the Department of East Asia Studies

            5-4-1 Jyh-wen Chern

            5-4-2 Wei-yuan Shen

            5-4-3 Ho,Tzo-I

            5-4-4 kyong-bo Lee

            5-4-5 Bumsig Ha

            5-4-6 Ching-tung Wang

            5-4-7 Jih-Cheng Chen

            5-4-8 Nguyen Thi Kim Chi

            5-4-9 Nguyen Thi My Huong

 

   5-5 . the Department of Athletic Performance

            5-5-1 Mei-lian Sun

            5-5-2 Ming-Yueh Wang

            5-5-3 Cheng-Te Lin

            5-5-4 Chi-Chan Lin

            5-5-5 Chuan-Cheng Huang

            5-5-6 Kun-Che Li